środa, 27 grudnia 2017

Zestaw pytań na egzamin magisterskiWYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA
im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE
ROK AKADEMICKI 2005/2006
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING

ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN MAGISTERSKI

PYTANIA OGÓLNE

1.      System gospodarczy i jego części składowe.
2.      Protekcjonizm i liberalizm w handlu zagranicznym.
3.      Rynek jako mechanizm koordynacji procesów gospodarczych.
4.      Dług publiczny i metody jego finansowania.
5.      Bilans płatniczy państwa i jego główne składniki.
6.      Źródła bezrobocia w gospodarce rynkowej.
7.      Przyczyny i konsekwencje występowania inflacji.
8.      Pieniądz: funkcje, pomiar we współczesnej gospodarce.
9.      Rola polityki fiskalnej państwa w stabilizowaniu gospodarki.
10.  Kształtowanie cen we współczesnej gospodarce rynkowej.
11.  Elastyczność cenowa i dochodowa popytu.
12.  Kultura organizacyjna.
13.  Epoka postindustrialna a przedsiębiorstwo.
14.  Artefakty (struktura fizyczna) organizacji.
15.  Zmiana organizacyjna i zarządzanie zmianą.
16.  Ewolucja struktury społecznej organizacji.
17.  Badania kulturowe organizacji.
18.  Organizacja w świetle wybranych metafor.
19.  Źródła przewagi konkurencyjnej współczesnych firm.
20.  Koordynacja decyzji i działań w ramach organizacji na poziomie jednostki, grupy społecznej i zespołu.
21.  Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania.
22.  Istota przywództwa we współczesnych organizacjach.
23.  Model zarządzania strategicznego.
24.  Działanie zespołowe i proces budowania zespołów.
25.  Konflikt w organizacji i sposoby jego przezwyciężania.

czwartek, 21 grudnia 2017

Tytuł rozdziału należy wyśrodkowaćWszystkie tytuły (każdego stopnia) piszemy bez kropki na końcu
Tytuł rozdziału należy wyśrodkować, tytuły podrozdziałów wyrównane do lewej.
Wszystkie główne elementy struktury pracy dyplomowej, a więc wstęp (wprowadzenie), kolejne rozdziały, spisy rysunków, tabel, wykresów, bibliografia, ewentualne aneksy oraz streszczenie muszą rozpoczynać się od nowej strony.
Wstęp do pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej) winien stanowić wprowadzenie do badanych i analizowanych problemów i powinien zawierać:

·         sformułowanie i uzasadnienie problemu stanowiącego przedmiot rozważań oraz przesłanki zainteresowania się nim,
·         przedstawienie stanu wiedzy w zakresie będącym przedmiotem pracy i omówienie źródeł, w których ta wiedza jest prezentowana,
·         przedmiot badań,
·         cel (cele) badań,
·         problemy badawcze,
·         metody i narzędzia badawcze zastosowane w pracy,
·         charakterystykę poszczególnych rozdziałów merytorycznych,
·         ogólne przedstawienie źródeł stanowiących podstawę opracowania problemu określonego w temacie (akty prawne, orzecznictwo sądów, bibliografia).

Proponowana objętość wstępu winna wynosić 2-3 strony w pracy licencjackiej, inżynierskiej i 4-5 stron w magisterskiej.
Zakończenie pracy powinno zawierać 2-3 strony podsumowania całej pracy, w której podaje  się  stopień osiągnięcia celu badawczego, na ile hipoteza się potwierdza lub nie, a także wnioski końcowe,  wynikające z przeprowadzonych badań.

Praca dyplomowa musi mieć ponumerowane strony (numeru stron nie podaje się na stronie tytułowej). Pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej). Numer strony należy podawać w duplex-ie w dolnych zewnętrznych rogach stronic.
Treść pracy dyplomowej powinna być napisana przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 pkt i normalnej grubości z zastosowaniem automatycznego wyrównania tekstu do prawego i lewego marginesu (wyjustowania), pomiędzy wierszami wewnątrz tekstu należy stosować odstępy 1,5 wiersza, nie zaleca się dzielenia wyrazów.

poniedziałek, 27 listopada 2017

Tytuły (każdego stopnia) powinny być krótkie, komunikatywneRanga, rząd, stopień ważności tytułu powinien być w tekście w jakiś sposób zaznaczone (wyróżnione). Można w tym celu np. tytuły:
·         1-go stopnia(tytuły  rozdziałów)  PISAĆ DUŻYMI LITERAMI, bold(pogrubione) czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 14,
·         2-go stopnia, tytuły podrozdziałów,  np.  4.1, tekst jak  w zdaniu, bold, czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12,
·         3-go stopnia, tyt. Punktów w podrozdziałach, np. 2.5.1. tekst jak w zdaniu, czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12 .

W podziałach niższego rzędu tytuły można napisać kursywą lub podkreślić je.

piątek, 27 października 2017

Seminarium magisterskie

Na seminarium magisterskie w każdym semestrze przewidziano 30 godzin. Łatwo policzyć, ile czasu może promotor przeznaczyć na jednego uczestnika takiego seminarium. Zawsze można oczywiście liczyć na indywidualne konsultacje. Jednak maksymalne wykorzys­tanie czasu semi­narium leży w interesie obu stron. Problem ten nabiera ostrości w ostatnim stadium pisania pracy magisterskiej; wówczas - mimo najlepszych chęci - promotor nie może przeznaczyć zbyt wiele czasu na indywidualne konsultacje, gdyż musi czytać wstępne wersje rozdziałów i je opiniować. Przyjmowanie zasady, że promotor musi mieć czas wtedy, gdy magistrant go potrzebuje jest nieporozumieniem i może się skończyć tragicznie (dla jednej strony - niestety).
            W rozdziale tym przedstawiono podstawowe zasady formalne, dotyczące tekstu pracy magisterskiej. Wszystkie teksty przedstawiane promotorowi powinny te zasady respektować.
Zaufaj swemu dobremu smakowi, pamiętając jednak przez cały czas, że masz do czynienia z poważną pracą naukową. Zastanów się, czy chciałbyś sam przeczytać swoją pracę w takim stanie, w jakim pragniesz, żeby ona wyglądała. No i oczywiście pamiętaj o gramatyce, ortografii i innych takich...
Niniejszy blog pokaże Ci, jak masz się do tego zabrać od strony czysto tech­nicznej. Pamiętaj przy tym, że żadna z zamieszczonych tutaj porad nie pomoże Ci w niczym, jeżeli Twoja praca będzie kiepska pod względem merytorycznym. Treść pracy magisterskiej to podstawa oceny – jej wygląd, układ, estetyka mogą co najwyżej bardziej przychylnie ustosunkować recenzenta do Ciebie jako autora, tak aby mógł stwierdzić, że praca jest po prostu porządnie napisana. Nic nie zastąpi rzetelnej wiedzy.

czwartek, 12 października 2017

Szczegółowe wymogi pracy licencjackiej i magisterskiej

1. Egzamin licencjacki obejmuje pytania z problematyki podjętej w pracy licencjackiej oraz z zakresu treści programowych realizowanych podczas studiów I stopnia.

2. Egzamin magisterski obejmuje pytania z problematyki podjętej w pracy magisterskiej oraz z zakresu treści programowych realizowanych podczas studiów II stopnia.

3. Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej:
 • czcionka: Times New Roman. 12
 • interlinia: 1,5
 • marginesy: górny i dolny - 2,5 cm
 • wewnętrzny - 3,5 cm
 • objętość pracy licencjackiej, łącznic zc spisem ireści i bibliografią nic powinna być mniejsza niż 40 stron
 • objętość pracy magisterskiej, łącznie ze spisem treści i bibliografią nic powinna być mniejsza niż 70 stron
 • zasady dotyczące minimum bibliograficznego oraz stosowanych w pracy przypisów określa promotor
 • wyrównanie tekstu do obu marginesów (justowanic) każdy akapit powinie być rozpoczynany wcięciem 0,5 cm wszystkie strony pracy uwzględnione w numeracji ciągłej
 • egzemplarz pracy dla dziekanatu powinien być wydrukowany dwustronnie, oprawiony w miękkie, zgrzewane okładki.

piątek, 15 września 2017

Bibliografia


Bibliografię umieszcza się na końcu pracy (po tekście głównym i zakończeniu). W bibliografii można wydzielić opracowania i artykuły naukowe, dokumenty (materiały firmowe, źródła prawa) oraz źródła internetowe. Przy źródłach drukowanych (opublikowanych) stosujemy układ alfabetyczny. Zatem o miejscu w bibliografii decyduje pierwsza litera nazwiska autora lub (w wypadku pracy zbiorowej) pierwsza litera tytułu. W bibliografii nie podaje się stron. Np.:
 
 1. Ciepielewska M., Fundusze strukturalne i polityka regionalna [w:] E. Kadeckiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Integracja Polski z Unią  Europejską,  Warszawa 1997.
 2. Mączka A. (red.), Encyklopedia Historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1, Warszawa 1981.
 3. Keynes  J.M., Ogólna  teoria  zatrudnienia,  procentu  i  pieniądza,  Warszawa 1985.
 4. Nowakowski Z., Decydowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 2001.
 5. Pokruszyński W., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów 2012.
 6. Pokruszyński W., Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa, Józefów 2012.
 7. Rocznik Statystyczny 1999, GUS, Warszawa 2000.
Uwaga:Zarówno w przypisach i bibliografii w cudzysłowie podaje się tylko tytuły czasopism, natomiast tytuły monografii, artykułów podaje się za pomocą czcionki pochyłej (kursywy).
NETOGRAFIA (czyli bibliografia wykorzystanych stron internetowych jestintegralną częścią bibliografii i winna występować po niej z nagłówkiem NETOGRAFIA.

wtorek, 29 sierpnia 2017

Przypisy


Wszystkie przypisy muszą być umieszczone na dole strony, do której się odnoszą. Numeracja przypisów stanowi kontynuację, od pierwszego do ostatniego przypisu w całej pracy dyplomowej. Przypisy mogą mieć charakter źródłowy, uzupełniający tekst główny, wyjaśniający (np. rozwinięcie użytego skrótu), polemiczny w odniesieniu do umieszczonych w pracy cytatów.

Przypis źródłowy zaczyna się od inicjału imienia i nazwiska (nazwisk) autora, następnie (po przecinku, kursywą) podaje tytuł pracy (książki, artykułu), miejsce i rok wydania, numery stron, z których student korzystał. Przypis musi kończyć się kropką. W ramach jednego przypisu można podać kilka różnych źródeł (oddziela się je za pomocą średnika).