środa, 4 lipca 2018

Info dot. pisania pracy mgr

z zaleceń promotorówPraca dyplomowa powinna składać się z np. rozdziałów : -jeżeli piszemy dwa rozdziały teoretyczne to w sumie 1 i 2 rozdział powinien mieć nie mniej jak 40 stron i powinny mieć po 5 pod rozdziałów
-jeżeli tylko jeden to również 40 stron z 7 pod rozdziałami
(literatura 2005 - 2014 - dopuszcza się 1% literatury poniżej 2005 r) nie dopuszcza się pozycji ze stron internetowych.
Rozdział następny czyli 2 lub 3 to metodologia -składa się z 5 pod rozdziałów:
Np. 2.1 -cel i przedmiot badań - na 1,5 strony
2.2       problemy badawcze 2 strony teorii plus postawienie problemu głównego i problemów szczegółowych (-zadajemy pytania jak, czy,kiedy itp.)
2.3       hipotezy badawcze - 2 strony teorii i postawienie hipotezy głównej i hipotez szczegółowych- na początku postawionej każdej hipotezy włączamy słowo - (przypuszczam lub zakładam )
2.4       metody, techniki i narzędzia badawcze od 4 - 5 stron teorii
2.5       krótki rys historyczny obiektu badanego - do 3 stron opisujemy obiekt, który będziemy przeprowadzać badania
Po zatwierdzeniu tych rozdziałów przesyłamy propozycję pytań do ankiety, która powinna się składać z 17 pytań głównych dotyczących omawianej tematyki plus 2 do 3 pytań metryczki.
Po zatwierdzeniu ankiety przystępujemy do badań
Następnie pozyskaną wiedzę umieszczamy w następnym rozdziale
Rozdział-Badania własne a w nim
Rozpoczynamy wynikami z metryczki w formie rysunków
Następnie przedstawiamy wyniki z każdego zadanego pytania z ankiety w np. sposób
1 - tabela a w niej na tle porównawczym z metryczki np. płeć, staż itd. Przedstawiamy wyniki z przeprowadzonego badania z wynikiem ilościowym i procentowym %
2-      umieszczamy rysunek przedstawiający wynik tylko ogólny w %
3-      piszemy 2 do 3 zdań co z tego badania wynika - opisowo nie liczbowo Po zakończeniu badań w tym samym rozdziale piszemy
- Wnioski końcowe do badań a w nich opisujemy wszystko co wynika z badań plus wcześniej postawione hipotezy i stwierdzamy czy je obaliliśmy czy potwierdziliśmy i dlaczego tak postąpiliśmy
Następnie od nowej strony zakończenie na 1,5 strony dotyczy całej pracy
Bibliografia alfabetycznie ponumerowana
Załączniki a w nich spis tabel i rysunków z tytułem i numeracją I na końcu wzór ankiety
Po zatwierdzeniu merytorycznym pracy należy cały materiał przepuścić przez system plagiat
Następnie z tym wynikiem i wydrukowaną cała pracą nie spiętą należy się ze mną spotkać w celu ostatecznego zaakceptowania pod względem technicznym.
Po akceptacji całej pracy - spinamy pracę i odnosimy do dziekanatu w dwóch egzemplarzach z dwoma płytami.

środa, 6 czerwca 2018

Składanie i oprawa pracy promocyjnej


Praca promocyjna (dyplomowa magisterska) powinna zostać złożona do dziekanatu, w wyznaczonym regulaminowo terminie, w czterech egzemplarzach przy czym:
     jeden egzemplarz to tzw. „oryginał”, który musi być wydrukowany dwustronnie (każda kartka z obydwu stron zadrukowana), za wyjątkiem strony tytułowej oraz oświadczenia, które muszą być wydrukowane jednostronnie,
     dwa egzemplarze to tzw. „kopie”, z których jedna jest przeznaczona dla promotora, a druga dla recenzenta; powinny być one wydrukowane jednostronnie (każda kartka tylko na jednej stronie zadrukowana); ewentualnie jeżeli tego zażyczą sobie promotor lub recenzent, „kopie” pracy mogą być im dostarczone w formie elektronicznej (e­mail, dyskietka, CD),
     jeden egzemplarz to tzw. „autorski”, który zachowuje Autor pracy (druk jednostronny).
Prace muszą być oprawione standardowo, tj. w znormalizowane treścią, fakturą i kolorystyką okładki. Oprawy dokonuje pracownia kserograficzna GWSH w budynku A.
Oprawy można dokonać poza Uczelnią, ale bezwzględnie przy zachowaniu obowiązujących standardów.

środa, 30 maja 2018

Wyjaśnienia dotyczące wzorów przy pisaniu pracy dyplomowej


Wzory pisze się w edytorze MS Word (obiekty Microsoft Equation) stosując standardowe rozmiary symboli. Symbole wielkości matematycznych (zmiennych) występujące we wzorach należy pisać w tekście kursywą. Podstawową czcionką stosowaną przy edycji wzoru w MS Word jest Times New Roman. Wzory należy centrować i oznaczać kolejnymi liczbami umieszczonymi w okrągłych nawiasach po prawej stronie linii, w której występuje dany wzór. Przed i za wzorem należy umieścić odstęp (jedna pusta linia).
  (1)

gdzie: R – miara ryzyka, Fk – częstość k-tego scenariusza, a-1, Nk – prognozowana strata w wyniku realizacji k-tego scenariusza, jedn. straty.
Zmienne występujące we wzorze muszą być opisane, szczególnie, jeśli pojawiają się w pracy po raz pierwszy. Odwołanie się do wzorów w tekście referatu następuje przez podanie numeru konkretnego wzoru w nawiasach, np. (1) lub (5).

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Zasady opisu źródeł literatury


Za wnioskami końcowymi należy umieścić wykaz publikacji (książki, artykuły w czasopismach naukowo-technicznych i referaty w materiałach konferencyjnych itd.), odpowiednio uszeregowanych. Można przyjąć różne sposoby uszeregowania publikacji lub dokumentacji i konsekwentnie go stosować. Na przykład:
·           alfabetycznie według nazwisk autorów i tytułów pozycji, jeśli brak jest nazwiska autora (raporty, dokumentacja, normy, rozporządzenia itp.) – sposób uzasadniony przy większej liczbie publikacji (np. powyżej 20),
·           w kolejności powołania się (cytowania) od początku pracy – sposób stosowany często przy mniejszej liczbie publikacji (np. do 20),
·           według znaczenia publikacji - najpierw podaje się uznane książki i monografie, następnie artykuły publikowane w czasopismach recenzowanych, dalej referaty w materiałach konferencyjnych, dokumentację techniczną (jeśli nie podano w dokumencie nazwiska autora lub autorów), akty prawne i rozporządzenia, normy i źródła internetowe – ten sposób bywa stosowany u niektórych wydawców, szczegolnie w pracach naukowych.
Sposób powoływania się na pozycje literatury (cytowania) należy uzgodnić z opiekunem pracy. W spisie literatury powinny występować tylko pozycje, na które Autor powołuje się w pracy.
Pozycje pozyskane z Internetu powinny mieć wyszczególnioną nazwę dokumentu/materiału i datę ostatniego dostępu do danego dokumentu (ponieważ mogą wystąpić zmiany na stronach internetowych). Odsyłacze do odpowiednich pozycji literatury w tekście pracy są liczbami zawartymi w nawiasach kwadratowych, np. [1], [3], [7].
Poniżej w przykładowym spisie literatury podano wzorce redagowania pozycji spisu literatury według ich rodzaju: książki [1], artykuły [2], referaty [3], akty prawne [4], normy [5], raporty lub dokumentacja techniczna [6] i źródła internetowe [7].
Spis literatury powinien być redagowany starannie, aby czytelnik mógł bez trudu zidentyfikować ścieżkę dostępu (Internet) lub dane do zamówienia kolejnej pozycji.
Wszystkie pozycje spisu literatury (bibliografię) pisze się czcionką Times New Roman 12 pkt. lub pomniejszoną 11 pkt.

Literatura

[1]     Straszak A., Owsiński J.W. (red.): Badania operacyjne i systemowe 2004 na drodze do społeczeństwa wiedzy. Problemy współczesnej nauki – teoria i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
[2]     Kosmowski K.T., Kozyra M., Śliwiński M.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania i zabezpieczeń. Pomiary Automatyka Kontrola (PAK) nr 12, 2003, str. 23-27.
[3]     Zabielski A., Kosmowski K.T., Śliwiński M.: Obliczanie wartości PDF dla funkcji bezpieczeństwa obwodu SIS o różnych konfiguracjach. Materiały konferencji naukowo-technicznej „Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym”. Politechnika Gdańska, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności. Gdańsk / Jurata 2004, str. 321-329.
[4]     Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w  prawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dz. U. Nr 143, Poz. 1393, 2003.
[5]     PN-EN 61131-2: Sterowniki programowalne, część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), 2005.
[6]     Systemy kontroli dostępu (dokumentacja techniczna). VEMCO (red. Cylkowski M.), Sopot 2007.
[7]     Bezpieczeństwo informacji; System zarządzania bezpieczeństwem informacji. xxx, dostęp: 02.01.2011.