piątek, 8 marca 2019

Wstęp pracy magisterskiej

W pracy magisterskiej we wstępie ujmuje się informacje dotyczące całości pracy, a więc rozważanej problematyki, motywów skłaniających autora do opracowania pracy, celu pracy i rozwiązanych celów badawczych. Opisuje się tu także przebieg badań, w tym zastosowane metody badawcze  oraz ocenę literatury i materiałów źródłowych. We wstępie można ująć opis przedmiotu dociekań, przyjęte ograniczenia badawcze, założone hipotezy robocze i zadania badawcze  czy też sposoby weryfikowania hipotez i częściowych wyników dociekań. Wstęp zamykają informacje o treści poszczególnych rozdziałów pracy, np.


We wstępie umieszczamy informacje dotyczące całości pracy, a więc rozważanej problematyki, motywów skłaniających autora do opracowania pracy……………………………………………..

Celem pracy jest ………………………………………………................................ Tak sformułowany cel pracy wymaga udzielenia odpowiedzi na następujące problemy badawcze ujęte w formie pytań:
1.…………………(udzielenie odpowiedzi musi być odzwierciedlone w konstrukcji pracy)?
2.………………(odpowiedzi na pytania powinny być udzielone w zakończeniu pracy)?

W pracy zastosowano następujące metody badawcze (wymienić albo lepiej jest wymieniać i opisać do czego konkretnie były one wykorzystane)………………….......................

Wstęp zamykają informacje o treści poszczególnych rozdziałów pracy, np.

Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów głównych i zakończenia.

W rozdziale pierwszym zawarto………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………………

Rozdział drugi obejmuje…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

W rozdziale trzecim nakreślono……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

W pracy wykorzystywano (głównie) wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism oraz materiały pochodzące z branżowych stron internetowych (np. www.stat.gov.pl,…). Szczególnie przydatne były (wymienić 3-4 książki najczęściej cytowane w pracy i opisać do czego były zastosowane).

czwartek, 28 lutego 2019

Struktura pracy dyplomowej


1.        Praca dyplomowa powinna zawierać następujące elementy:
1)    strona tytułowa (wzór - załącznik 2a dla studiów I stopnia (licencjackich), wzór - załącznik 2b dla studiów II stopnia (magisterskich);
2)    spis treści (zawierający tytuły rozdziałów i tytuły podrozdziałów do jednego poziomu w dół);
3)    wstęp (wprowadzenie);
4)    rozdziały pracy;
5)    zakończenie (podsumowanie);
6)    wykaz cytowanej literatury (literatura, bibliografia) z podziałem na: pozycje zwarte, czasopisma, akty prawne, materiały udostępnione dyplomantowi, źródła internetowe;
7)    spisy rysunków i tabel;
8)    załączniki (jeśli stosowane);
9)    streszczenie pracy (w języku polskim i angielskim) (wzór - załącznik 3);
10)oświadczenie dyplomanta (wzór - załącznik 4);
11)    w przypadku realizacji pracy w trybie zespołowym - określenie wkładu pracy poszczególnych członków zespołu w realizację pracy dyplomowej.
2.       Szczegółowe wymagania edytorskie w stosunku do poszczególnych rodzajów prac dyplomowych zawierają załączniki 5a - 5b.

poniedziałek, 28 stycznia 2019

Zasady formułowania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych


1.     Podstawowymi dokumentami normującymi zasady i tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego są:
1)      Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych;
2)      Programy kształcenia wraz planami i programami studiów;
3)      Uczelniany System zapewnienia jakości kształcenia funkcjonujący w Wyższej Szkole
Wojsk Lądowych, w tym System weryfikacji efektów kształcenia;
4)      Rozkaz Rektora w sprawie uzyskania absolutorium przez studentów wojskowych,
powołania komisji do obrony prac dyplomowych oraz terminu obron;
5)      Zarządzenia Dziekana, tj.:
a)      Zarządzenie Dziekana w sprawie trybu przeprowadzania procesu dyplomowania;
b)      Zarządzenie Dziekana w sprawie uzyskania absolutorium przez studentów;
c)      Zarządzenie Dziekana w sprawie powołania komisji do obrony prac dyplomowych oraz terminu obron.
2.     Praca dyplomowa jest obowiązkowa, a jej zakres odpowiada kierunkowi oraz specjalności studiów.
3.     Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
4.     Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego oraz praca konstrukcyjna, technologiczna.
§ 2
1.     Do kierowania pracami dyplomowymi wyznacza się promotora z tytułem lub stopniem naukowym.
2.     W przypadku promotorstwa prac licencjackich, dopuszcza się wyznaczenie na promotora nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra. Podstawą pozytywnej decyzji Rady Wydziału jest znaczący dorobek naukowy lub doświadczenie zawodowe w zakresie specjalności kształcenia formalnie udokumentowane.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach można, na mocy uchwały rady wydziału, upoważnić do kierowania pracą dyplomową (licencjacką) doświadczonego nauczyciela akademickiego lub innego wybitnego specjalistę spoza Uczelni, posiadającego co najmniej tytuł zawodowy magistra (równorzędny). W takim przypadku powoływany jest jednocześnie konsultant pracy dyplomowej posiadający stopień lub tytuł naukowy.

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Pisanie pracy - dyskusja


W rozdziale Dyskusji jest tylko kilka ogólnych reguł, których należy przestrzegać. Kon­strukcja dyskusji powinna składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Dobrze przemy­ślana dyskusja powinna mieć kształt piramidy, ale w odróżnieniu od wstępu, piramidy solid­nie umieszczonej na szerokiej podstawie. Oznacza to, że wychodząc od własnych szczegóło­wych wyników badań własnych powinno się dążyć do uogólnień.
Wstęp w dyskusji może mieć charakter krótkiego przedstawienia najważniejszych wyników własnych badań. W rozwinięciu rozdziału warto najpierw przedyskutować metodykę zasto­sowaną w badaniach, jej ( zwłaszcza) mocne strony ale też i ograniczenia na tle innych moż­liwych do zastosowania. Im praca więcej wnosi nowych oryginalnych elementów metodycz­nych tym szerzej należałoby je tutaj omówić. W dalszej części dyskusji następuje krytyczna ustosunkowanie się do wyników własnych na tle badań już opublikowanych.
Uwagę należy zwrócić na fakt, w jakiej części są one zgodne, a w jakiej dostarczają wyników różnych od tych w dostępnych publikacjach i czym można te różnice wytłumaczyć. Tu nale­ży przypomnieć o prawidłowym cytowaniu źródeł informacji. W dyskusji należy podkreślić co nowego wnoszą wyniki badań własnych do wiedzy w badanej dziedzinie. Następnym eta­pem dyskusji powinna być obrona lub obalenie początkowych założeń pracy, hipotez robo­czych. Na marginesie, wynik negatywny (tzn., że uzyskano wyniki inne od tych których się spodziewano) w ciężarze merytorycznym jest tak samo istotny jak wynik pozytywny.
Na zakończenie podaje się wnioski wysnute z uzyskanych wyników oraz ich dyskusji prze­prowadzonej na tle dotychczasowej wiedzy.

poniedziałek, 12 listopada 2018

Jak pisać pracę - wymogi edycyjne

Tytuły rozdziałów

Tytuły rozdziałów i podrozdziałów ponumerowane są cyframi arabskimi. Tytuły rozdziałów piszemy najczęściej wielkimi literami albo większą czcionką (np. 16), a podrozdziałów małymi albo mniejszą czcionką (np. 14).
Po tytułach rozdziałów, podrozdziałów, tabel i rysunków w treści pracy nie należy stawiać kropki.
Najczęściej tytuł pierwszego podpunktu, np. 1.1. znajduje się bezpośrednio pod tytułem rozdziału, czyli nie ma treści między tytułem rozdziału a tytułem podpunktu.
Czcionka preferowana 12 lub 13, odstęp 1,5.
Marginesy: lewy 3,5 (w tym 1 cm na oprawę), prawy, górny i dolny – 2,5 cm.
Treść rozdziałów justujemy.
Każdy rozdział pracy rozpoczyna się od nowej strony, natomiast podpunkty podrozdziałów – w ciągłości strony.
Strony pracy numerujemy kolejno cyframi arabskimi (nie numerujemy, ale liczymy, strony tytułowej oraz pierwszych stron rozdziałów, spisów itp.).

Przypisy, bibliografia

Cytując artykuły z czasopisma, materiałów konferencyjnych podaje się inicjały imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma w cudzysłowiu, rok wydania, numer, strona.

Przykłady – literatura zwarta:

G. Rosa, A. Smalec: Analiza i funkcjonowanie rynku na przykładach. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 76.
T. Sztucki: Encyklopedia marketingu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 22.

Przykłady – czasopisma:

D. Meinardi: Media PRO bliżej klienta. „Marketing w Praktyce” 2005, nr 12(94), s. 6-8.
S. Trzciński: Marketing muzyczny wkracza na scenę. „Brief” 2006, nr 84/9, s. 48. 

Przykłady – prace konferencyjne:

A. Niezgoda: Psychologiczne i społeczne determinanty zachowań konsumentów usług turystycznych. W: Aktualne problemy ekonomiczne i prawno-organizacyjne gospodarki turystycznej w Europie. Prace Naukowe nr 735 AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 25.

wtorek, 9 października 2018

z Seminarium magisterskiego Jak cytować literaturę?(a)      polska
Matczak, A. (1982). Style poznawcze. Rola indywidualnych preferencji. Warszawa: PWN.
(b)      polska, redagowana
Strelau, J., Ciarkowska, W., Nęcka, E. (red.). (1992). Różnice indywidualne: możliwości i preferencje. Wrocław: Ossolineum.
(c)       obcojęzyczna
Baron, J. (1985). Rationality and intelligence. Cambridge: Cambridge University Press.
(d)      obcojęzyczna, redagowana
Dillon, R. F., Schmeck, R. R. (red.). (1983). Individual differences in cognition (t. 2). Orlando: Academic Press.
(e)       książka rosyjskojęzyczna
Łomow, B. F., Rawicz-Szczerbo, I. W. (red.). (1978). Problemy gienieticzeskoj psichofizjołgii czełowieka. Moskwa: Nauka.
(e) książka o kolejnym wydaniu
Osofsky, J. D. (red.). (1987). Handbook in infant development (wyd. 2). New York: Wiley.
(a)      publikacja polska
Choynowski, M. ( 1977). Podręcznik do "Ogólnego Testu Klasyfikacyjnego" Z.
Dobruszka. W: M. Choynowski (red.), Testy psychologiczne w poradnictwie wychowawczo-zawodowym (wyd. 2, s. 233-280). Warszawa: PWN.
(b)      publikacja obcojęzyczna
Dawson, M. E., Schell, A. M. (1985). Information processing and human classical
conditioning. W: P. K. Ackles, J. R. Jennings, M. G. H. Coles (red.), Advances inpsychophysiology (t. l, s. 89-166). Greenwich: JAI Press.
(c)       publikacja rosyjskojęzyczna
Tiepłow, B. M. (1956). Niekotoryje woprosy izuczenija obszczich tipow wysszej nierwnoj diejatielnosti czełowieka i żiwotnych. W: B. M. Tiepłow (red.), Tipologiczeskije osobienno.sti wysszej nierwnoj diejatielnosti czełowieka (t. l, s. 3123). Moskwa: APN RSFSR.
Tyszkowa, M. (1985). Post i neopiagetowskie koncepcje rozwoju poznawczego.
Psychologia Wychowawcza, 28, 121-130.
Thompson, S. C. (1981). Will it hurt less if I can control it? Psychological Bulletin, 90, 89-101.
Świętochowski, K. (1988). Niespecyficzne uwarunkowania komunikacji niewerbalnej w bezpośrednich interakcjach społecznych. Nie opublikowana rozprawa doktorska, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
Żarnecka, A. (1988). Wzorce reakcji konduktancji skóry i szybkości rytmu serca na wieloznaczny komunikat. Nie opublikowana praca magisterska, Wydział Psychologii UW, Warszawa.
Brandstaetter, H. ( 1989). Motivationalperson-environmentfit in everyday life
situations. Referat wyg3oszony na "IVth Meeting of the International Society for Research on Emotions", Pary^.
Van Heck, G. L., Hettema, J., Leidelmaijer, K. C. M. (1987). Temperament, act
preferences, and situation preferences. Referat wygłoszony na "International Workshop on Temperament", Bielefeld.
Chawarski, M. C., Nęcka, E. (1989). Intelligence and dealing with novelty. Adaptation to unexpected changes in task's reąuirements (Raport RPBP in.25/VIII/1). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii.
Strelau, J., Oniszczenko, W., Zawadzki, B. (1994). Genetyczne uwarunkowanie i struktura temperamentu młodzieży i dorosłych (Raport KBN 1.1108.91.02). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii.